Search form

โรม 13:2

2ย้อน​จาอั้น คน​ใด​ตี้​ขัดขืน​ผู้​มี​อำนาจ​นั้น​ก็​ขัดขืน​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​แต่งตั้ง​ตวย แล้ว​คน​ตี้​เยียะ​จาอั้น​ก็​จะ​ถูก​ลงโต้ษ