Search form

โรม 14

พระเจ้า​ผู้​เดียว​ตี้​เป๋น​ผู้​ตัดสิน

1หื้อ​ยอมฮับ​คน​ตี้​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​อยู่ บ่ดี​เถียง​กั๋น​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​กำกึ๊ด​ตี้​ต่าง​กั๋น 2เจ้น​คน​นึ่ง​เจื้อ​ว่า​กิ๋น​อะหยัง​ก็​ได้ แต่​แหม​คน​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​หน้อย​กึ๊ด​ว่า​กิ๋น​ได้​ก้า​ผัก​อย่าง​เดียว​เต้าอั้น 3คน​ตี้​กิ๋น​กู้​อย่าง​ก็​ห้าม​ดู​แควน​คน​ตี้​บ่กิ๋น คน​ตี้​บ่กิ๋น​ก็​ห้าม​นาบโต้ษ​คน​ตี้​กิ๋น​กู้​อย่าง ย้อน​พระเจ้า​ได้​ยอมฮับ​เขา​แล้ว 4ต้าน​เป๋น​ใผ​ตี้​จะ​ตัดสิน​คน​ฮับใจ๊​ของ​คน​อื่น คน​ฮับใจ๊​คน​นั้น​จะ​ได้​ดี​กาว่า​หล้มจ๋ม​ก็​อยู่​ตี้​นาย​ของ​เขา เขา​จะ​ได้​ดี​แน่นอน​ย้อน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เยียะ​หื้อ​เขา​ได้​ดี​ได้

5คน​นึ่ง​หัน​ว่า​วัน​นึ่ง​สำคัญ​นัก​เหลือ​แหม​วัน​นึ่ง แต่​แหม​คน​นึ่ง​หัน​ว่า​กู้​วัน​สำคัญ​เต้า​กั๋น​หมด หื้อ​กู้​คน​ยึด​มั่น​ต๋าม​กำ​กึ๊ด​ของ​ใผ​ของ​มัน 6คน​ตี้​ถือ​ว่า​วัน​นึ่ง​เป๋น​วัน​พิเศษ​ก็​เยียะ​จาอั้น​เปื้อ​หื้อ​เกียรติ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า คน​ตี้​กิ๋น​ได้​กู้​อย่าง​ก็​กิ๋น​เปื้อ​หื้อ​เกียรติ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ย้อน​เขา​ได้​ขอบคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​ของกิ๋น​นั้น​แล้ว กับ​คน​ตี้​บ่ยอม​กิ๋น​บาง​อย่าง ก็​บ่กิ๋น​เปื้อ​หื้อ​เกียรติ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า ย้อน​เขา​ก็​ขอบคุณ​พระเจ้า​เหมือน​กั๋น 7ย้อน​เฮา​บ่ได้​อยู่​เปื้อ​ตั๋ว​เฮา​เอง กับ​เฮา​ก็​บ่ได้​ต๋าย​เปื้อ​ตั๋ว​เฮา​เอง​เหมือน​กั๋น 8ถ้า​หมู่​เฮา​มี​จีวิต​อยู่​ก็​อยู่​เปื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ถ้า​เฮา​ต๋าย​ก็​ต๋าย​เปื้อ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ย้อนจาอั้น​บ่ว่า​เฮา​จะ​มี​จีวิต​อยู่​กา​ว่า​จะ​ต๋าย เฮา​ก็​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า 9ย้อนจาอี้​พระเยซู​คริสต์​จึง​ยอม​ต๋าย แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​คน​ต๋าย​ตึง​คน​เป๋น​ตวย

10แล้ว​เป๋น​จาใด​ต้าน​จึง​ตัดสิน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน กาว่า​ดู​แควน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน ย้อน​เฮา​ตังหลาย​ต้อง​ยืน​ต่อ​หน้า​พระเจ้า​หื้อ​พระองค์​ตัดสิน​กั๋น​กู้​คน 11ต๋าม​ตี้​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​ว่า ‘เฮา​มี​จีวิต​อยู่​แน่นอน​จาใด ก็​หื้อ​แน่​ใจ๋​จาอั้น​ว่า’

กู้​คน​จะ​คุก​เข่า​ลง​นมัสก๋าน​เฮา กับ

กู้​คน​จะ​ยอมฮับ​ว่า​เฮา​เป๋น​พระเจ้า”

12จาอั้น​เฮา​แต่​ละ​คน​จะ​ต้อง​รายงาน​เรื่อง​ของ​ตั๋ว​เก่า​ต่อ​พระเจ้า

บ่ดี​เป๋น​เหตุ​หื้อ​ปี้น้อง​เยียะ​บาป

13ถ้า​จาอั้น​หื้อ​เฮา​เลิก​ตัดสิน​กั๋น​เต๊อะ​เน่อ แต่​หื้อ​ตัดสิน​ใจ๋​เอง​ว่า​จะ​บ่เยียะ​อะหยัง​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน​เยียะ​บาป 14ใน​ฐานะ​ตี้​เป๋น​คน​ของ​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ข้าพเจ้า​ก็​ฮู้​กับ​แน่ใจ๋​ว่า​บ่มี​ของกิ๋น​ใด​ตี้​เป๋น​มลทิน​ใน​ตั๋ว​ของ​มัน​เอง แต่​ถ้า​คน​ใด​หัน​ว่า​ของกิ๋น​ใด​เป๋น​มลทิน​ก็​จะ​เป๋น​มลทิน​สำหรับ​เขา 15ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ต้าน​บ่สบายใจ๋​ย้อน​ของ​ตี้​ต้าน​กิ๋น ต้าน​ก็​บ่ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ฮัก​เลย ห้าม​หื้อ​เรื่อง​ของกิ๋น​มา​ทำลาย​ความ​เจื้อ​ของ​ปี้น้อง​ของ​ต้าน ปี้น้อง​ตี้​พระคริสต์​ต๋าย​เปื้อ​เขา 16จาอั้น​บ่ดี​หื้อ​สิ่ง​ตี้​ต้าน​เจื้อ​ว่า​ดี​เยียะ​หื้อ​คน​อื่น​ต๋ำหนิ​ต้าน​ได้ 17ย้อน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​นั้น บ่เกี่ยวกับ​ก๋าน​กิ๋น​ก๋าน​ดื่ม​แต่​เป๋น​เรื่อง​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เรื่อง​สันติสุข กับ​เรื่อง​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 18คน​ตี้​ฮับใจ๊​พระเยซู​คริสต์​จาอี้ จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​เปิงใจ๋​เขา กับ​คน​ตังหลาย​ก็​หัน​ดี​หัน​งาม​ตวย

19ย้อนจาอั้น​ขอ​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​อุตส่าห์​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​มี​สันติสุข​กับ​จ้วย​กั๋น​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​มั่นคง​ขึ้น 20บ่ดี​หื้อ​เรื่อง​ของกิ๋น​เยียะ​หื้อ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ได้​เยียะ​เสียหาย ของกิ๋น​กู้​อย่าง​ดี​กิ๋น​ได้​หมด แต่​เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่ถูกต้อง​ถ้า​กิ๋น​แล้ว​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​เยียะ​บาป 21เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​ตี้​จะ​บ่กิ๋น​จิ๊น​กาว่า​บ่กิ๋น​เหล้า​องุ่น กาว่า​เยียะ​สิ่ง​อื่นๆ ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ของ​ต้าน​เยียะ​บาป 22หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​ใน​เรื่อง​หมู่​นี้​เป๋น​เรื่อง​หละหว่าง​ต้าน​กับ​พระเจ้า คน​ใด​เยียะ​อะหยัง​ตี้​ถือ​ว่า​ถูกต้อง แล้ว​ใน​ใจ๋​บ่ได้​ฟ้อง​ผิด คน​นั้น​ก็​เป๋น​สุข 23แต่​คน​ตี้​สงสัย​แล้ว​ยัง​กิ๋น คน​นั้น​ก็​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ย้อน​เขา​บ่ได้​กิ๋น​ต๋าม​ตี้​เขา​เจื้อ กู้​อย่าง​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​เขา​เจื้อ​ก็​เป๋น​บาป