Search form

โรม 14:17

17ย้อน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​นั้น บ่เกี่ยวกับ​ก๋าน​กิ๋น​ก๋าน​ดื่ม​แต่​เป๋น​เรื่อง​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เรื่อง​สันติสุข กับ​เรื่อง​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์