Search form

โรม 14:23

23แต่​คน​ตี้​สงสัย​แล้ว​ยัง​กิ๋น คน​นั้น​ก็​จะ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ ย้อน​เขา​บ่ได้​กิ๋น​ต๋าม​ตี้​เขา​เจื้อ กู้​อย่าง​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​สิ่ง​ตี้​เขา​เจื้อ​ก็​เป๋น​บาป