Search form

โรม 14:3

3คน​ตี้​กิ๋น​กู้​อย่าง​ก็​ห้าม​ดู​แควน​คน​ตี้​บ่กิ๋น คน​ตี้​บ่กิ๋น​ก็​ห้าม​นาบโต้ษ​คน​ตี้​กิ๋น​กู้​อย่าง ย้อน​พระเจ้า​ได้​ยอมฮับ​เขา​แล้ว