Search form

โรม 14:9

9ย้อนจาอี้​พระเยซู​คริสต์​จึง​ยอม​ต๋าย แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เปื้อ​จะ​ได้​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​คน​ต๋าย​ตึง​คน​เป๋น​ตวย