Search form

โรม 15:27

27เรื่อง​นี้​หมู่​เขา​ยินดี​เยียะ​กั๋น​คน​เดียว แต๊ๆ แล้ว​หมู่​เขา​ฮู้สึก​ว่า​เป๋น​หนี้​บุญคุณ​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​อยู่ ย้อน​ปี้น้อง​จาว​ยิว​หมู่​นั้น​ได้​ปั๋น​ปอน​ตาง​จิตวิญญาณ​หื้อ​กับ​หมู่​เขา ก็​สมควร​ตี้​หมู่​เขา​จะ​ปั๋น​ปอน​ตาง​ของ​ใจ๊​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​หมู่​นั้น​พ่อง