Search form

โรม 15:31

31ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​ป๊น​ภัย​จาก​คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเยซู​ใน​แคว้น​ยูเดีย แล้ว​ขอ​หื้อ​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​เต๋มใจ๋​ฮับ​ก๋าน​จ้วยเหลือ​จาก​ข้าพเจ้า