Search form

โรม 15:5

5ขอ​หื้อ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​ความ​อดทน​กับ​ก๋ำลังใจ๋ โผด​จ้วย​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​ต๋าม​แบบ​อย่าง​พระเยซู​คริสต์