Search form

โรม 15:6

6เปื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จะ​ได้​ฮ่วมใจ๋​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​สรรเสริญ พระเจ้า​ผู้​เป๋น​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา