Search form

โรม 16:25

กำ​สรรเสริญ​พระเจ้า

25จง​ถวาย​เกียรติ​แก่​พระเจ้า​ผู้​ตี้​สามารถ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ตั้ง​มั่น​ใน​ความ​เจื้อ​ต๋าม​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​แล้ว​นั้น กับ​ต๋าม​ก๋าน​เปิดเผย​ความ​จริง​อัน​ล้ำเลิ็ก เซิ่ง​ได้​ปิด​ไว้​เมิน​มา​แล้ว​ตั้งแต่​สมัย​โบราณ