Search form

โรม 2

พระเจ้า​ลง​โต้ษ​คน​บาป​อย่าง​ยุติธรรม

1ย้อนจาอั้น บ่ว่า​ต้าน​จะ​เป๋น​ใผ​ก็​ต๋าม ถ้า​ต้าน​ตัดสิน​คน​อื่น ต้าน​ก็​บ่มี​ข้อ​แก้​ตั๋ว​ต่อ​พระเจ้า​เลย เมื่อ​ต้าน​ตัดสิน​คน​อื่น ต้าน​ก็​ได้​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ตั๋ว​เก่า​แล้ว ย้อน​ว่า​ต้าน​ก็​เยียะ​อย่าง​เดียว​กับ​เขา​เหมือน​กั๋น 2หมู่​เฮา​ฮู้​แล้ว​ว่า​ตี้​พระเจ้า​ตัดสิน​ลงโต้ษ​คน​ตี้​เยียะ​จาอั้น​ก็​ยุติธรรม​แต๊ๆ 3แล้ว​ต้าน​ตี้​ตัดสิน​คน​ตี้​เยียะ​จาอั้น แต่​ต้าน​ก็​ยัง​เยียะ​อย่าง​เดียว​กับ​เขา ต้าน​กึ๊ด​ว่า​ต้าน​จะ​หนี​ก๋าน​ลงโต้ษ​ของ​พระเจ้า​ได้​กา 4กาว่า​ต้าน​ดู​หมิ่น​ดู​แควน​ความ​กรุณา ความ​อดใจ๋ กับ​ความ​อดทน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​ความ​กรุณา​ของ​พระองค์​นั้น​ก็​เปื้อ​หื้อ​โอกาส​ต้าน​กลับใจ๋​จาก​บาป 5แต่​ย้อน​ใจ๋​ของ​ต้าน​แข็ง​ล้ำ​ไป​บ่ยอม​กลับใจ๋​จาก​บาป ต้าน​จึง​สะสม​โต้ษ​สำหรับ​ตั๋ว​เก่า​เอา​ไว้​ใน​วัน​ตี้​พระเจ้า​จะ​เปิดเผย​ว่า​พระองค์​โขด​แล้ว​จะ​ตัดสิน​อย่าง​ยุติธรรม 6ย้อน​ว่า​ใน​วัน​นั้น​พระองค์​จะ​ตัดสิน​กู้​คน​ต๋าม​ตี้​เขา​ได้​เยียะ​ไป​แล้ว 7ส่วน​คน​ตี้​หมั่น​เยียะ​สิ่ง​ดี ตี้​ฮิ​เซาะ​หา​ศักดิ์ศรี เกียรติ กับ​จีวิต​ตี้​บ่มี​วัน​ต๋าย​นั้น พระเจ้า​ก็​จะ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์ 8แต่​พระเจ้า​จะ​โขด​กับ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​หัน​แก่​ตั๋ว​กับ​บ่ยอมฮับ​ความ​จริง​แต่​เยียะ​บ่ดี​แตน 9กู้​คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​จะ​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​กับ​ความ​เจ็บปวด จะ​เกิด​แก่​จาว​ยิว​ก่อน​แล้ว​ก็​คน​ต่างจ้าด 10แต่​พระเจ้า​จะ​หื้อ​ศักดิ์ศรี เกียรติ กับ​สันติสุข​แก่​กู้​คน​ตี้​เยียะ​สิ่ง​ดี จะ​เกิด​แก่​จาว​ยิว​ก่อน​แล้ว​ก็​คน​ต่างจ้าด 11ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่หัน​แก่​หน้า​ใผ

12คน​ต่างจ้าด​บ่มี​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส เมื่อ​เยียะ​บาป​ก็​ฉิบหาย​โดย​บ่อ้าง​บท​บัญญัติ​นั้น ส่วน​จาว​ยิว​ถือ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ถ้า​เยียะ​บาป​จะ​ถูก​ตัดสิน​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น 13ย้อน​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ใน​สายต๋า​พระเจ้า​บ่ใจ้​คน​ตี้​ได้ยิน​บท​บัญญัติ​เต้าอั้น แต่​คน​ตี้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​บท​บัญญัติ​อย่าง​ดี​นั้น คือ​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 14คน​ต่างจ้าด​บ่มี​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​เมื่อ​ได้​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น​โดย​สามัญสำนึก ก็​หมายความ​ว่า​เขา​มี​บท​บัญญัติ​ใน​ใจ๋​ของ​เขา​แล้ว 15ก๋าน​เยียะ​ของ​เขา​นั้น​ก็​จี๊​หื้อ​หัน​ว่า บท​บัญญัติ​ได้​เขียน​ไว้​ใน​จิตใจ๋​ของ​เขา ก็​ผ่อ​ได้​จาก​จิต​สำนึก​ของ​เขา กับ​กำกึ๊ด​ต่างๆ ของ​เขา​ตี้​ฟ้อง​โต้ษ​ตั๋ว​เก่า​ใน​สิ่ง​ตี้​เยียะ​ผิด​กาว่า​ยืนยัน​ว่า​สิ่ง​ตี้​เยียะ​นั้น​ถูกต้อง 16สิ่ง​หมู่​นี้​ก็​จะ​เกิด​ขึ้น​ใน​วัน​ตี้​พระเจ้า​จะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​ตัดสิน​ความ​ลับ​ต่างๆ ของ​คน ต๋าม​ข่าวดี​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​บอก​แล้ว​นั้น

หมู่​จาว​ยิว​กับ​บท​บัญญัติ

17ส่วน​ต้าน​ตี้​ฮ้อง​ตั๋ว​เก่า​ว่า​จาว​ยิว ตี้​เปิ้ง​บท​บัญญัติ กับ​อวด​ว่า​ตั๋ว​ต้าน​มี​ความ​สัมพันธ์​พิเศษ​กับ​พระเจ้า 18ต้าน​อู้​ว่า​ต้าน​ฮู้​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ดี แล้ว​ฮู้​ว่า​อะหยัง​ถูก​อะหยัง​ผิด​ย้อน​เฮียน​จาก​บท​บัญญัติ 19ต้าน​มั่นใจ๋​ว่า​ตั๋ว​เก่า​เผียบ​เหมือน​เป๋น​คน​นำ​ตาง​คน​ต๋า​บอด เป๋น​แสง​แจ้ง​หื้อ​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​ความ​มืด 20เป๋น​ผู้​สอน​คน​บ่หลวก เป๋น​ครู​สอน​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน ย้อน​ต้าน​มี​บท​บัญญัติ​ตี้​มี​ตึง​ความ​ฮู้​กับ​ความ​จริง​กู้​อย่าง​อยู่​ใน​นั้น 21ถ้า​จาอั้น​เมื่อ​ต้าน​เป๋น​ครู​สอน​คน​อื่น​ได้ เยียะ​หยัง​บ่สอน​ตั๋ว​เก่า​พ่อง ต๋อน​ตี้​ต้าน​เตสนา​ว่า “ห้าม​เป๋น​คน​ขี้​ลัก​ขี้​จก” แต่​ตั๋ว​ต้าน​ลัก​ก่อ 22เมื่อ​ตั๋ว​ต้าน​บอก​คน​อื่น​ว่า “ห้าม​เล่นจู๊” แต่​ตั๋ว​ต้าน​เล่น​จู๊​ก่อ ตั๋ว​ต้าน​จัง​ฮูป​เคารพ แต่​ตั๋ว​ต้าน​ไป​ลัก​ของ​ใน​วิหาร​ตี้​มี​ฮูป​เคารพ​พ่อง​ก่อ 23ตั๋ว​ต้าน​ภูมิอก​ภูมิใจ๋​ว่า​มี​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส แต่​ตั๋ว​ต้าน​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​เสื่อมเสีย​โดย​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​พ่อง​ก่อ 24อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ย้อน​หมู่​ต้าน คน​ต่างจ้าด​จึง​อู้​ดู​แควน​พระเจ้า”

25ถ้า​ต้าน​ฮักษา​บท​บัญญัติ​อย่าง​ดี ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​ก็​เป๋น​ประโยชน์​แต๊ๆ แต่​ถ้า​ต้าน​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​ของ​ต้าน​ก็​เหมือน​บ่ได้​เข้า​เลย 26แล้ว​ถ้า​คน​ตี้​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต แต่​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ พระเจ้า​ถือ​ว่า​เขา​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว​บ่ใจ้​กา 27คน​ต่างจ้าด​ตังหลาย​ตี้​บ่ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต แต่​เยียะ​ต๋าม​กำ​สอน​ใน​บท​บัญญัติ เขา​ก็​จะ​นาบโต้ษ​ต้าน​ผู้​มี​บท​บัญญัติ​กับ​ได้​เข้า​พิธี​สุหนัต​แล้ว แต่​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​นั้น 28ย้อนจาอั้น​คน​ตี้​เป๋น​จาว​ยิว​แต๊ๆ นั้น​บ่ได้​เป๋น​ยิว​ก้า​ตัง​นอก กาว่า​เป๋น​เรื่อง​ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​เต้าอั้น 29แต่​คน​เป๋น​จาว​ยิว​แต๊ๆ คือ​คน​ตี้​เป๋น​ยิว​ตัง​ใน ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​แต๊​เป๋น​เรื่อง​ตัง​จิตใจ๋ เซิ่ง​เกิด​ขึ้น​โดย​พระวิญญาณ บ่ใจ้​เกิด​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ตี้​เขียน​ไว้ คน​จาอั้น​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง​จาก​พระเจ้า บ่ใจ้​จาก​คน