Search form

โรม 2:25

25ถ้า​ต้าน​ฮักษา​บท​บัญญัติ​อย่าง​ดี ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​ก็​เป๋น​ประโยชน์​แต๊ๆ แต่​ถ้า​ต้าน​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ ก๋าน​เข้า​พิธี​สุหนัต​ของ​ต้าน​ก็​เหมือน​บ่ได้​เข้า​เลย