Search form

โรม 3:27

27เมื่อ​เป๋น​จาอี้​แล้ว จาว​ยิว​อย่าง​เฮา​จะ​เอา​อะหยัง​มา​อวด​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม บ่มี​เน่อ จะ​อ้าง​เรื่อง​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​กา ก็​บ่ใจ้ แต่​เรื่อง​นี้​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เจื้อ​เต้าอั้น