Search form

โรม 3:31

31ถ้า​จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​ยกเลิก​บ่เอา​บท​บัญญัติ​โดย​อ้าง​ความ​เจื้อ​กา บ่ใจ้​จาอั้น​แน่นอน แต่​เมื่อ​เฮา​มี​ความ​เจื้อ เฮา​ก็​ได้​สนับ​สนุน​บท​บัญญัติ​ตวย