Search form

โรม 3:7

7แต่​บาง​คน​อาจ​เถียง​ว่า ถ้า​ก๋าน​เป๋น​คน​บ่ซื่อสัตย์​ของ​ข้าพเจ้า​จ้วย​ยืนยัน​ได้​ว่า​พระเจ้า​นั้น​ซื่อสัตย์ จ๋น​พระองค์​ได้​ฮับ​เกียรติ เป๋น​จาใด​พระเจ้า​ตัดสิน​ข้าพเจ้า​ว่า​เป๋น​คน​บาป