Search form

โรม 3:8

8เป๋น​จาใด​จึง​บ่อู้​ว่า “หื้อ​เฮา​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​กั๋น​เต๊อะ​เปื้อ​ความ​ดี​จะ​เกิด​ขึ้น” มี​บาง​คน​ใส่ฮ้าย​ข้าพเจ้า​ว่า​สอน​จาอั้น พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​คน​อู้​จาอั้น​ก็​ยุติธรรม​แล้ว