Search form

โรม 3:9

คน​ตังหลาย​เป๋น​คน​บาป

9ถ้า​จาอั้น​แล้ว หมู่​เฮา​จาว​ยิว​ดี​เหลือ​คน​อื่น​กา บ่ใจ้​จาอั้น​เน่อ หมู่​เฮา​อธิบาย​แล้ว​ว่า ตึง​จาว​ยิว​ตึง​คน​ต่างจ้าด​ก็​เป๋น​คน​บาป​เหมือน​กั๋น​หมด