Search form

โรม 4:13

พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​ตาง​ความ​เจื้อ

13พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​กับ​อับราฮัม​ตึง​หมู่​ลูกหลาน​ของ​ต้าน​ว่า หมู่​เขา​จะ​ได้​โลก​เป๋น​มรดก พระเจ้า​สัญญา​จาอี้​บ่ใจ้​ย้อน​ว่า​อับราฮัม​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ แต่​ย้อน​ว่า​อับราฮัม​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ก็​โดย​ความ​เจื้อ