Search form

โรม 5:1

ผล​ของ​ก๋าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม

1เมื่อ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​ความ​เจื้อ เฮา​จึง​มี​สันติสุข​กับ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา