Search form

โรม 5:17

17ถ้า​ก๋าน​เยียะ​ผิด​ของ​อาดัม​คน​เดียว​เยียะ​หื้อ​มนุษย์​กู้​คน​ต้อง​ต๋าย นัก​เหลือ​นั้น​พระคุณ​ตี้​เต๋มล้น​ของ​พระเจ้า​กับ​ของขวัญ​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​คือ​ก๋าน​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม ก็​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​มี​จีวิต​ตี้​เข้มแข็ง​โดย​คน​คน​เดียว​คือ​พระเยซู​คริสต์