Search form

โรม 5:21

21เหมือน​กับ​ตี้​บาป​เกย​มี​อำนาจ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​ต้อง​ต๋าย​จาใด พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ก็​มี​อำนาจ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​แล้ว​ได้ฮับ​จีวิต​นิรันดร์​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา​จาอั้น