Search form

โรม 5:8

8แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​หัน​ความ​ฮัก​ของ​พระองค์​โดย​ยอม​ส่ง​พระเยซู​คริสต์​มา​ต๋าย​เปื้อ​หมู่​เฮา ใน​ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​ยัง​เป๋น​คน​บาป​อยู่