Search form

โรม 6:1

ก๋าน​ต๋าย​แล้ว​มี​จีวิต​อยู่​กับ​พระเยซู​คริสต์

1เมื่อ​เป๋น​จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​ว่า​จาใด หมู่​เฮา​ยัง​จะ​เยียะ​บาป​ต่อ​ไป​เปื้อ​เฮา​จะ​ได้ฮับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​นัก​ขึ้น​จาอั้น​กา