Search form

โรม 6:11

11อย่าง​เดียว​กั๋น​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ถือ​ว่า​หมู่​ต้าน​ต๋าย​จาก​บาป​แล้ว กับ​หมู่​ต้าน​ก็​ใจ๊​จีวิต​เปื้อ​พระเจ้า โดย​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์