Search form

โรม 6:13

13ห้าม​ยอม​หื้อ​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​ส่วน​ใด​ส่วน​นึ่ง​เป๋น​เครื่องมือ​ใน​ก๋าน​เยียะ​บาป แต่​หื้อ​ถวาย​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​แก่​พระเจ้า เหมือน​คน​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​มี​จีวิต​ใหม่ แล้ว​จง​มอบ​ถวาย​กู้​ส่วน​ใน​ตั๋ว​ของ​หมู่​ต้าน​หื้อ​ใจ๊​ใน​ก๋าน​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม