Search form

โรม 6:23

23ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​บาป​นำ​ไป​สู่​ความ​ต๋าย แต่​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​โผด​หื้อ​บ่ดาย​คือ​จีวิต​นิรันดร์​โดย​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา