Search form

โรม 6:4

4ย้อน​จาอั้น​โดย​ก๋าน​ฮับ​บัพติศมา​เข้า​ฮ่วม​ใน​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​นั้น ก็​เหมือน​ว่า​หมู่​เฮา​ถูก​ฝัง​ตวย​พระองค์ เมื่อ​พระเจ้า​ใจ๊​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หมู่​เฮา​ก็​มี​วิถี​จีวิต​ใหม่​ตวย​เหมือน​กั๋น