Search form

โรม 6:5

5ถ้า​หมู่​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กับ​พระเยซู​โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระองค์​แล้ว หมู่​เฮา​ก็​จะ​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์​โดย​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์​ตวย​เหมือน​กั๋น