Search form

โรม 6:6

6เฮา​ตังหลาย​ฮู้​แล้ว​ว่า​จีวิต​เก่า​ของ​หมู่​เฮา​ได้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ตวย​พระเยซู​แล้ว เปื้อ​นิสัย​ตี้​ใค่​เยียะ​บาป​จะ​ได้​ถูก​ทำลาย​หื้อ​เสี้ยง​ไป หมู่​เฮา​ก็​จะ​บ่ได้​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป​แหม​ต่อ​ไป