Search form

โรม 7

ตั๋วอย่าง​จาก​ก๋าน​แต่งงาน

1ปี้น้อง​ตังหลาย​ตี้​ฮู้​บท​บัญญัติ หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​บท​บัญญัติ​มี​อำนาจ​เหนือ​คน​เฮา​ก็​ต๋อน​ตี้​เฮา​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​เต้า​อั้น 2เหมือน​กับ​แม่ญิง​ตี้​แต่งงาน​แล้ว เมื่อ​ผัว​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​นาง​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กฎ​ประเพณี​เป๋น​ผัว​เมีย​กั๋น แต่​ถ้า​ผัว​ต๋าย​แม่ญิง ก็​ป๊น​จาก​กฎ​นั้น 3ถ้า​แม่ญิง​คน​นั้น​ไป​เป๋น​เมีย​ป้อจาย​คน​อื่น​ต๋อน​ผัว​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ ก็​ถือ​ว่า​นาง​มี​จู๊ แต่​ถ้า​ผัว​ต๋าย​แล้ว​นาง​ก็​ป๊น​จาก​กฎ​ประเพณี​เป๋น​ผัว​เมีย​กั๋น นาง​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​เป๋น​เมีย​ของ​ป้อจาย​อื่น​ได้ บ่ถือ​ว่า​นาง​เล่น​จู๊

4เหมือน​เดียว​กั๋น​ปี้น้อง​ตังหลาย โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระคริสต์ หมู่​ต้าน​จึง​ได้​ต๋าย​จาก​บท​บัญญัติ​แล้ว เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เปื้อ​ว่า​จีวิต​หมู่​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​ประโยชน์​สำหรับ​พระเจ้า 5ตะก่อน​ต๋อน​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​สันดาน​บาป บท​บัญญัติ​ก็​กระตุ้น​ตั๋ณหา​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี เซิ่ง​จะ​นำ​หมู่​เฮา​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย 6แต่​บ่าเดี่ยวนี้​เฮา​ต๋าย​จาก​บท​บัญญัติ​แล้ว คือ​ได้ฮับ​ก๋าน​ปลดปล่อย​หื้อ​มี​อิสระ​จาก​บท​บัญญัติ​ตี้​เกย​มี​เหนือ​เฮา ต๋อน​นี้​เฮา​สามารถ​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ต๋าม​แนว​ตาง​ใหม่​ตี้​พระวิญญาณ​จะ​นำ​เฮา บ่ใจ้​เยียะ​ต๋าม​ข้อ​บังคับ​แบบ​เก่า​ตี้​เขียน​ไว้​แหม​ต่อไป

ปั๋ญหา​เรื่อง​บาป​ตี้​ฝัง​อยู่​ใน​ตั๋ว​เฮา

7ถ้า​จาอั้น​หมู่​เฮา​จะ​ว่า​จาใด จะ​ว่า​บท​บัญญัติ​คือ​บาป​กา บ่ใจ้​จาอั้น​แน่นอน ถ้า​บ่มี​บท​บัญญัติ​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ฮู้​ว่า​อะหยัง​เป๋น​บาป​พ่อง ข้าพเจ้า​จะ​บ่ฮู้​เลย​ว่า​ก๋าน​โลภ​นั้น​ผิด​ถ้า​บท​บัญญัติ​บ่ได้​เขียน​ว่า “ห้าม​โลภ” 8แต่​บาป​ก็​ฉวย​โอกาส​ใจ๊​บท​บัญญัติ​ข้อ​นั้น​กระตุ้น​หื้อ​เกิด​ความ​โลภ​กู้​อย่าง​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า ย้อน​ว่า​ถ้า​บ่มี​บท​บัญญัติ บาป​ก็​บ่มี​อำนาจ 9เมื่อ​ตะก่อน​ข้าพเจ้า​มี​จีวิต​อยู่​โดย​บ่ฮู้​บท​บัญญัติ แต่​เมื่อ​ฮู้​บท​บัญญัติ​แล้ว บาป​ก็​มี​อำนาจ​ขึ้น​มา แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​ต๋าย 10บท​บัญญัติ​มี​ไว้​เปื้อ​หื้อ​มี​จีวิต แต่​ก๋าย​เป๋น​เหตุ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ต๋าย 11บาป​ได้​ฉวย​โอกาส​ใจ๊​บท​บัญญัติ​นั้น​จุล่าย​ข้าพเจ้า กับ​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ต๋าย 12จาอั้น​บท​บัญญัติ​เป๋น​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์ ข้อ​บัญญัติ​ตึงหมด​ก็​ศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม​กับ​ดี

13ถ้า​จาอั้น​สิ่ง​ดี​นั้น​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ต๋าย​กา บ่ใจ้​จาอั้น​แน่นอน แต่​เป๋น​บาป​ตี้​ใจ๊​สิ่ง​ดี​นั้น​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ต้อง​ต๋าย เปื้อ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า​บาป​เป๋น​จาใด แล้ว​บท​บัญญัติ​ก็​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​บาป​เป๋น​สิ่ง​บ่ดี​ขนาด

14เฮา​ฮู้​แล้ว​ว่า​บท​บัญญัติ​นั้น​เป๋น​เรื่อง​ของ​ฝ่าย​จิตวิญญาณ แต่​ข้าพเจ้า​เป๋น​ก้า​คน​บ่ดาย​ตี้​ถูก​ขาย​ไป​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​บาป 15ข้าพเจ้า​ก็​บ่เข้าใจ๋​ว่า​เยียะ​หยัง​ข้าพเจ้า​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่ได้​เยียะ​สิ่ง​ดี​ตี้​ใค่​เยียะ แต่​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​จัง ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ 16แล้ว​ถ้า​ข้าพเจ้า​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่ใค่​เยียะ ข้าพเจ้า​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า​บท​บัญญัติ​เป๋น​สิ่ง​ดี​งาม 17ย้อนจาอั้น​บ่ใจ้​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​เยียะ แต่​บาป​เซิ่ง​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​ฝ่าย​เยียะ 18ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า สันดาน​บาป​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​นั้น​บ่มี​ความ​ดี​เลย ย้อน​ข้าพเจ้า​ใค่​เยียะ​ดี แต่​ข้าพเจ้า​เยียะ​บ่ได้ 19สิ่ง​ดี​ตี้​ข้าพเจ้า​ใค่​เยียะ​ก็​บ่ได้​เยียะ แต่​สิ่ง​บ่ดี​ตี้​บ่ใค่​เยียะ​ก็​ยัง​เยียะ​อยู่ 20จาอั้น เมื่อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​ตี้​บ่ใค่​เยียะ ก็​บ่แม่น​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​เยียะ แต่​บาป​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​ฝ่าย​เยียะ

21ข้าพเจ้า​จึง​หัน​ว่า​เป๋น​กฎ​ธรรมดา​ใน​จีวิต​ว่า เมื่อ​ใด​ตี้​ข้าพเจ้า​ตั้งใจ๋​จะ​เยียะ​สิ่ง​ดี ก็​จั้ง​เลือก​เยียะ​สิ่ง​บ่ดี​เหีย​กู้​เตื้อ 22ย้อน​ว่า​ใน​ใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า จื้นจมยินดี​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า 23แต่​ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​มี​กฎ​ธรรมดา​ใน​จีวิต​แหม​อย่าง​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า เซิ่ง​ต่อสู้​กับ​กฎ​ตี้​ข้าพเจ้า​ยอมฮับ​ใน​จิตใจ๋ แล้ว​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​อยู่​ใน​บังคับ​ของ​บาป​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า 24เฮ่อ ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ตี้​น่า​สังเวช​เหีย​แต๊ๆ จะ​มี​ใผ​จ้วย​ข้าพเจ้า​หื้อ​ป๊น​จาก​ตั๋ว​นี้​ตี้​นำ​ความ​ต๋าย​มา​สู่​ข้าพเจ้า​นี้​พ่อง 25แต่​ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​หมู่​เฮา​สามารถ​จ้วย​ข้าพเจ้า​ได้

ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​จาอี้​ละ จิตใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​ใค่​เจื้อฟัง​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า แต่​สันดาน​บาป​ของ​ข้าพเจ้า​นั้น​ก็​เยียะ​ต๋าม​บาป