Search form

โรม 7:2

2เหมือน​กับ​แม่ญิง​ตี้​แต่งงาน​แล้ว เมื่อ​ผัว​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​นาง​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กฎ​ประเพณี​เป๋น​ผัว​เมีย​กั๋น แต่​ถ้า​ผัว​ต๋าย​แม่ญิง ก็​ป๊น​จาก​กฎ​นั้น