Search form

โรม 7:3

3ถ้า​แม่ญิง​คน​นั้น​ไป​เป๋น​เมีย​ป้อจาย​คน​อื่น​ต๋อน​ผัว​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ ก็​ถือ​ว่า​นาง​มี​จู๊ แต่​ถ้า​ผัว​ต๋าย​แล้ว​นาง​ก็​ป๊น​จาก​กฎ​ประเพณี​เป๋น​ผัว​เมีย​กั๋น นาง​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​เป๋น​เมีย​ของ​ป้อจาย​อื่น​ได้ บ่ถือ​ว่า​นาง​เล่น​จู๊