Search form

โรม 7:4

4เหมือน​เดียว​กั๋น​ปี้น้อง​ตังหลาย โดย​ก๋าน​ต๋าย​ของ​พระคริสต์ หมู่​ต้าน​จึง​ได้​ต๋าย​จาก​บท​บัญญัติ​แล้ว เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​ผู้​ตี้​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย เปื้อ​ว่า​จีวิต​หมู่​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​ประโยชน์​สำหรับ​พระเจ้า