Search form

โรม 8

จีวิต​ตี้​อยู่​ฝ่าย​พระวิญญาณ

1จาอั้น คน​ตังหลาย​ตี้​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์​จะ​บ่ถูก​ลงโต้ษ 2ย้อน​ว่า​กฎ​ของ​พระวิญญาณ​ตี้​หื้อ​จีวิต​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ได้​จ้วย​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​อิสระ​จาก​กฎ​ตี้​ควบคุม​เฮา​หื้อ​เยียะ​บาป​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย 3สิ่ง​ตี้​บท​บัญญัติ​เยียะ​บ่ได้ ย้อน​สันดาน​บาป​เยียะ​หื้อ​อำนาจ​ของ​บท​บัญญัติ​นั้น​อ่อน​ลง พระเจ้า​ได้​เยียะ​หื้อ​แล้ว พระองค์​ได้​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป โดย​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​ฮับ​สภาพ​เป๋น​คน​เหมือน​เฮา​ตี้​มี​บาป เปื้อ​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ไถ่​บาป 4เปื้อ​เฮา​จะ​สามารถ​เยียะ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ต๋าม​ตี้​บท​บัญญัติ​ต้องก๋าน โดย​บ่เยียะ​ตวย​ต๋าม​สันดาน​บาป แต่​เยียะ​ตวย​ต๋าม​พระวิญญาณ

5คน​ตังหลาย​ตี้​ใจ๊​จีวิต​ตวย​ต๋าม​สันดาน​บาป ก็​กึ๊ด​เถิง​ก้า​เยียะ​บาป แต่​คน​ตังหลาย​ตี้​เยียะ​ต๋าม​พระวิญญาณ​ก็​กึ๊ด​เถิง​ก้า​เยียะ​ตวย​ต๋าม​พระวิญญาณ 6ถ้า​หื้อ​สันดาน​บาป​ควบคุม​จิตใจ๋ ก็​จะ​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย แต่​ถ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​ควบคุม​จิตใจ๋ ก็​จะ​นำ​ไป​เถิง​จีวิต​กับ​สันติสุข 7ย้อน​ว่า​จิตใจ๋​ตี้​ใค่​เยียะ​ตวย​ต๋าม​สันดาน​บาป​ก็​เป๋น​ศัตรู๋​พระเจ้า คือ​บ่ยอม​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า แต๊ๆ แล้ว​เยียะ​ต๋าม​บ่ได้ 8คน​หมู่​นี้​ตี้​หื้อ​สันดาน​บาป​ควบคุม​จิตใจ๋ ก็​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอ​ใจ๋​บ่ได้​เลย

9ถ้า​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​จีวิต​ต้าน สันดาน​บาป​ก็​ควบคุม​ต้าน​บ่ได้ แต่​พระวิญญาณ​จะ​ควบคุม​ต้าน​แตน คน​ใด​บ่มี​พระวิญญาณ​ของ​พระคริสต์ คน​นั้น​ก็​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ 10ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​มี​พระคริสต์​อยู่​ใน​ใจ๋​แล้ว แม้​ว่า​ตั๋ว​ของ​ต้าน​ต้อง​ต๋าย​ย้อน​บาป แต่​จิตวิญญาณ​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ ย้อน​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 11กับ​ถ้า​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ผู้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย พระเจ้า​ผู้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว​นั้น ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​ของ​ต้าน​มี​จีวิต​โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​ตี้​อยู่​กับ​ต้าน

12ย้อน​จาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย เฮา​ตังหลาย​บ่มี​ความ​จ๋ำเป๋น​จะ​ต้อง​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​สันดาน​บาป​เลย 13ถ้า​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​ตวย​ต๋าม​สันดาน​บาป ต้าน​จะ​ต้อง​ต๋าย แต่​ถ้า​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​ตวย​ต๋าม​พระวิญญาณ ต้าน​ก็​ได้​ทำลาย​ก๋านงาน​ของ​สันดาน​บาป แล้ว​ต้าน​จะ​มี​จีวิต​ตลอด​ไป 14ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​นำ​จีวิต​ใผ คน​นั้น​ก็​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า 15ย้อน​ว่า​ตี้​ต้าน​ฮับ​พระวิญญาณ​นั้น​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​ขี้ข้า​ตี้​ต้อง​กั๋ว​แหม แต่​เยียะ​หื้อ​ต้าน​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า จึง​ฮ้อง​พระเจ้า​ว่า “อับบา ป้อ” 16พระวิญญาณ​นั้น​เยียะ​หื้อ​เฮา​มี​ความ​มั่นใจ๋​ใน​วิญญาณ​ของ​เฮา​ว่า เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า 17ถ้า​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​แล้ว เฮา​ก็​มี​ส่วน​ได้​มรดก​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​พระคริสต์​ตวย ถ้า​เฮา​ตังหลาย​ฮ่วม​ตุ๊ก​กับ​พระองค์​นั้น เฮา​ก็​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ​ตวย​กั๋น​กับ​พระองค์​ตวย

18ข้าพเจ้า​หัน​ว่า​ความ​ตุ๊ก​ลำบาก​ต๋อน​บ่าเดี่ยวนี้ บ่สมควร​ตี้​จะ​เอา​ไป​เผียบ​กับ​ความ​ยิ่งใหญ่​ตี้​พระเจ้า​จะ​เปิดเผย​กับ​หมู่​เฮา​ใน​วัน​หน้า 19ย้อน​ว่า​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ไว้​นั้น ก่ำลัง​ตั้ง​หน้า​ตั้ง​ต๋า​กอย​ถ้า​หื้อ​พระเจ้า​เปิดเผย​ว่า​ใผ​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์ 20ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​ตี้​ถูก​สร้าง​นั้น​เป๋น​อนิจจัง บ่ใจ้​ว่า​สิ่ง​หมู่​นั้น​อยาก​หื้อ​เป๋น​จาอั้น แต่​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​เป๋น 21แต่​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​นั้น​ก็​ยัง​หวัง​ว่า​จะ​ได้​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​ก๋าน​เสื่อม​สลาย แล้ว​จะ​มี​อิสระ​กับ​ได้ฮับ​เกียรติ​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​ลูก​ตังหลาย​ของ​พระเจ้า​มี 22เฮา​ฮู้​ว่า​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​นั้น​ก่ำลัง​โอดโอย​อย่าง​ทรมาน​เหมือน​กับ​แม่ญิง​ตี้​ก่ำลัง​จะ​เกิด​ลูก มา​จ๋น​แผว​บ่าเดี่ยว​นี้ 23บ่ใจ้​ก้า​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​นั้น​เต้าอั้น แม้​แต่​หมู่​เฮา​เอง​ผู้​ตี้​ได้​ฮับ​พระวิญญาณ​เซิ่ง​เป๋น​ปอน​ส่วน​แรก ก็​ใจ๋จด​ใจ๋จ่อ​อย่าง​ทรมาน​ใน​ก๋าน​กอยถ้า​หื้อ​พระเจ้า​ฮับ​เฮา​เป๋น​ลูก​อย่าง​สมบูรณ์ คือ​เฮา​ก็​จะ​มี​ตั๋ว​ใหม่​ตี้​ได้ฮับ​ก๋าน​ไถ่​แล้ว 24ย้อน​ว่า​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​โดย​ความ​หวัง​นี้ แต่​ความ​หวัง​ตี้​ได้ฮับ​แล้ว​ก็​บ่ใจ๊​เป๋น​ความ​หวัง​แหม ใผ​จะ​หวัง​ใน​สิ่ง​ตี้​ได้​แล้ว 25แต่​ถ้า​เฮา​หวัง​ใน​สิ่ง​ตี้​เฮา​ยัง​บ่ได้ เฮา​ก็​ถ้า​อย่าง​อดทน

26ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​เมื่อ​เฮา​อ่อน​ก่ำลัง​พระวิญญาณ​ก็​จ้วย​เฮา เฮา​บ่ฮู้​ว่า​จะ​อ้อนวอน​ขอ​จาใด จะ​ขอ​อะหยัง แต่​พระวิญญาณ​ได้​อ้อนวอน​ขอ​ต่อ​พระเจ้า​แตน​เฮา โดย​ก๋าน​โอดโอย​ตี้​อู้​ออก​มา​เป๋น​กำ​บ่ได้ 27กับ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ฮู้​หัน​จิตใจ๋​ของ​คน ก็​ฮู้​ว่า​พระวิญญาณ​กึ๊ด​อะหยัง ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​อ้อนวอน​ขอ​ต่อ​พระเจ้า​เปื้อ​คน​ของ​พระองค์ ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า

28เฮา​ฮู้​แล้ว​ว่า​เหตุก๋ารณ์​กู้​อย่าง​ตี้​เกิด​ขึ้น พระเจ้า​โผด​หื้อ​เป๋น​ผล​ดี​ต่อ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์ ตี้​พระองค์​ฮ้อง​หื้อ​มา​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระองค์ 29ย้อน​ว่า​คน​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​แล้ว พระองค์​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​ล่วงหน้า​หื้อ​เป๋น​เหมือน​พระบุตร​ของ​พระองค์ เปื้อ​หื้อ​พระบุตร​นั้น​เป๋น​ลูก​คน​เก๊า​ใน​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย 30หมู่​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​แล้ว​นั้น พระองค์​ฮ้อง​หื้อ​มา​หา​พระองค์ หมู่​คน​ตี้​พระองค์​ฮ้อง​มา​หา พระองค์​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม หมู่​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​นั้น พระองค์​ก็​หื้อ​มี​เกียรติ​ตวย

ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า

31ถ้า​จาอั้น เฮา​จะ​ว่า​จาใด​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​นี้ ถ้า​พระเจ้า​อยู่​ฝ่าย​เฮา ใผ​คน​ใด​จะ​ขัดขวาง​เฮา​ได้ 32แม้แต่​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ พระองค์​ก็​บ่ได้​ขาง แต่​ยัง​ยก​หื้อ​หมู่​เฮา​กู้​คน​ได้ ถ้า​เป๋น​จาอี้ จะ​บ่โผด​หื้อ​กู้​อย่าง​แก่​หมู่​เฮา​ตวย​กา 33ใผ​จะ​ฟ้อง​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​แล้ว บ่มี​เน่อ ย้อน​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​โผด​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​แล้ว 34แล้ว​ใผ​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​หมู่​เฮา พระเยซู​คริสต์​กา บ่ใจ้​เน่อ ย้อน​พระองค์​ได้​ต๋าย​เปื้อ​หมู่​เฮา แล้ว​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย แล้ว​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า กับ​ได้​อ้อนวอน​ขอ​จาก​พระเจ้า​เปื้อ​หมู่​เฮา 35อะหยัง​จะ​มา​แยก​หมู่​เฮา​ออก​จาก​ความ​ฮัก​ของ​พระคริสต์​ตี้​มี​หื้อ​หมู่​เฮา​ได้ จะ​เป๋น​ความ​ตุ๊ก ความ​ยาก​ลำบาก ก๋าน​ค่ำ ความ​อดอยาก ความ​จ๋น ภัย​อันตราย กาว่า​ก๋าน​ถูก​ฆ่า​ต๋าย​กา สิ่ง​หมู่​นี้​ตึงหมด​บ่สามารถ​แยก​หมู่​เฮา​ออก​ได้​เน่อ 36ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“ย้อน​หัน​แก่​พระองค์ หมู่​เฮา​จึง​อยู่​ใน​อันตราย​เถิง​ต๋าย​ตลอด​เวลา

เผียบ​เหมือน​แกะ​ตี้​จะ​ถูก​ปา​ไป​ฆ่า”

37แต่​ใน​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ตึงหมด​นี้ หมู่​เฮา​ก็​มี​ชัย​อย่าง​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด โดย​ความ​จ้วยเหลือ​ของ​พระคริสต์​ผู้​ตี้​ฮัก​เฮา​ตังหลาย 38ข้าพเจ้า​เจื้อ​มั่น​ว่า บ่มี​สิ่ง​ใด​จะ​มา​แยก​หมู่​เฮา​ออก​จาก​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า​ได้ บ่ว่า​หมู่​เฮา​จะ​ต๋าย​กาว่า​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ ก็​แยก​ออก​บ่ได้ บ่ว่า​ทูตสวรรค์​กาว่า​เทพเจ้า กาว่า​อำนาจ​ของ​วิญญาณ​ต่างๆ ก็​แยก​ออก​บ่ได้ บ่ว่า​สิ่ง​ตี้​มี​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ กาว่า​จะ​มี​ปายหน้า ก็​แยก​หมู่​เฮา​ออก​จาก​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า​บ่ได้ 39บ่ว่า​บน​ต๊องฟ้า​กาว่า​ใน​ทะเล​เลิ็ก​กาว่า​สิ่ง​ใดๆ ตี้​พระเจ้า​สร้าง​ไว้​แล้ว ก็​บ่สามารถ​แยก​หมู่​เฮา​ออก​จาก​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า ตี้​เฮา​หัน​ได้​ใน​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา