Search form

โรม 8:11

11กับ​ถ้า​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ผู้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย พระเจ้า​ผู้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว​นั้น ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​ของ​ต้าน​มี​จีวิต​โดย​พระวิญญาณ​ของ​พระองค์​ตี้​อยู่​กับ​ต้าน