Search form

โรม 8:2

2ย้อน​ว่า​กฎ​ของ​พระวิญญาณ​ตี้​หื้อ​จีวิต​เฮา​เป๋น​อัน​นึ่ง​อัน​เดียว​กั๋น​กับ​พระเยซู​คริสต์ ได้​จ้วย​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​อิสระ​จาก​กฎ​ตี้​ควบคุม​เฮา​หื้อ​เยียะ​บาป​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย