Search form

โรม 8:20

20ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​สะป๊ะ​กู้​สิ่ง​ตี้​ถูก​สร้าง​นั้น​เป๋น​อนิจจัง บ่ใจ้​ว่า​สิ่ง​หมู่​นั้น​อยาก​หื้อ​เป๋น​จาอั้น แต่​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​เป๋น