Search form

โรม 8:33

33ใผ​จะ​ฟ้อง​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​แล้ว บ่มี​เน่อ ย้อน​พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​โผด​หื้อ​หมู่​เขา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​แล้ว