Search form

โรม 8:6

6ถ้า​หื้อ​สันดาน​บาป​ควบคุม​จิตใจ๋ ก็​จะ​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย แต่​ถ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​ควบคุม​จิตใจ๋ ก็​จะ​นำ​ไป​เถิง​จีวิต​กับ​สันติสุข