Search form

โรม 8:7

7ย้อน​ว่า​จิตใจ๋​ตี้​ใค่​เยียะ​ตวย​ต๋าม​สันดาน​บาป​ก็​เป๋น​ศัตรู๋​พระเจ้า คือ​บ่ยอม​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า แต๊ๆ แล้ว​เยียะ​ต๋าม​บ่ได้