Search form

โรม 9:19

19แล้ว​บาง​คน​อาจ​จะ​ถาม​ข้าพเจ้า​ว่า “ถ้า​เป๋น​จาอี้​พระเจ้า​จะ​ว่า​หมู่​เฮา​ผิด​ได้​จาใด มี​คน​ใด​พ่อง​ตี้​ขัดขืน​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ได้”