Search form

โรม 9:29

29เป๋น​อย่าง​ตี้​อิสยาห์​ได้​อู้​ไว้​ว่า

“ถ้า​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด

บ่ได้​ไว้​จีวิต​ลูกหลาน​หื้อ​เฮา​ตังหลาย​ไว้​พ่อง

หมู่​เฮา​ก็​จะ​ถูก​ทำลาย​จ๋น​เสี้ยง

เหมือน​เมือง​โสโดม​กับ​เมือง​โกโมราห์​ไป​แล้ว”