Search form

โรม 9:7

7บ่ใจ้​ว่า​ลูก​หลาน​ของ​อับราฮัม​ตึง​หมด​จะ​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​บอก​อับราฮัม​ว่า “ลูก​หลาน​ของ​อิสอัค​เต้าอั้น จะ​นับ​ว่า​เป๋น​เจื๊อสาย​ของ​เจ้า”