Search form

โรม 9:8

8หมายเถิง​ว่า บ่ใจ้​ลูก​ตี้​เกิด​ต๋าม​สาย​เลือด​ของ​อับราฮัม​จะ​ถือ​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า แต่​ลูก​หลาน​ตี้​เกิด​ต๋าม​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​เต้าอั้น ตี้​ถือ​ว่า​เป๋น​ลูก​หลาน​แต๊ๆ