Search form

โรม int

ต๋อน​ตั้งเก๊า​ของ​จดหมาย​ฉบับ​นี้​มี​ข้อความ​ว่า เขียน​โดย​เปาโล เปาโล​บ่ใจ้​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​อัครทูต​ตี้​ได้​อยู่​กับ​พระเยซู​ต๋อน​ตี้​พระองค์​ยัง​อยู่​ใน​โลก​นี้ แต่​เปาโล​ได้​หัน​พระเยซู​ใน​นิมิต​ต๋อน​ตี้​ต้าน​ก่ำลัง​เตียว​ตาง​ไป​เมือง​ดามัสกัส พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​ต้าน เปื้อ​หื้อ​ต้าน​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​กับ​คน​ต่างจ้าด คน​ส่วน​ใหญ่​ถือ​ว่า​เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 57 ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม บ่ฮู้​แน่​ชัด​ว่า​ใผ​เป๋น​ผู้​ตั้ง​คริสตจักร​ขึ้น​ใน​กรุง​โรม อาจ​จะ​เป๋น​บาง​คน​ตี้​มา​จาก​กรุง​โรม​ตี้​ได้​ฟัง​กำ​เตสนา​ของ​เปโตร​ใน​วัน​เพ็นเทคอสต์​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​แล้ว​ฮับ​เจื้อ ต๋อน​ตี้​ปิ๊ก​ไป​กรุง​โรม หมู่​เขา​ก็​บอก​ใน​กรุง​นั้น กาว่า อาจ​จะ​เป๋น​ผู้เจื้อ​คน​อื่นๆ ตี้​เตียว​ตาง​มา ตี้​ได้​บอก​ข่าวดี​ใน​กรุง​โรม ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า คริสตจักร​ตี้​หั้น​ก็​มี​ตึง​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด เปาโล​ใค่​อยาก​ไป​แอ่ว​หา​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​โรม​ตวย ก็​เลย​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ส่ง​ไป​หื้อ​ก่อน เปื้อ​จะ​อธิบาย​กำ​สั่งสอน​ตี้​สำคัญ​ของ​เปิ้น​เกี่ยว​กับ​พระเยซู

ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปาโล​ได้​อธิบาย​หลาย​สิ่ง​หลาย​อย่าง​ตี้​สำคัญ​เกี่ยว​กับ​ความ​เจื้อ​ใน​พระเยซู​คริสต์ เจ้น กู้​คน​ได้​เยียะ​บาป กู้​คน​บ่สมควร​ตี้​จะ​ได้ฮับ​ความ​เมตต๋า​กรุณา​จาก​พระเจ้า แต่​ย้อน​ความ​ฮัก​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า​ตี้​มี​หื้อ​กู้​คน พระองค์​ได้​ส่ง​พระเยซู​คริสต์​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้​เปื้อ​จะ​มี​จีวิต​แบบ​มนุษย์ ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​ฮับ​โต้ษ​แตน​มนุษย์​ตังหลาย แล้ว​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​เปื้อ​ทำลาย​อำนาจ​ของ​ความ​ต๋าย​กับ​บาป เปื้อ​กู้​คน​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ตึง​จาว​ยิว​กับ​คน​ต่างจ้าด​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นี้​โดย​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ​โดย​ตั๋ว​เขา​เอง แต่​เป๋น​ของขวัญ​จาก​พระเจ้า กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์​ได้ฮับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เขา พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม กับ​ใจ๊​จีวิต​ตี้​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​ของ​พระเจ้า เปาโล​เน้น​ว่า พระเจ้า​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​ฮ้อง​คน​มา​เปื้อ​จะ​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์ แล้ว​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ