Search form

ทิตัส 1:4

4เถิง ทิตัส ลูก​แต๊ๆ ใน​ความ​เจื้อ​อัน​เดียว​กั๋น ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา ตึง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​เต๊อะ