Search form

ทิตัส 2:13

13เฮา​ควร​เยียะ​จาอี้​ใน​ต๋อน​ตี้​เฮา​รอ​ความ​หวัง​อัน​น่า​ยินดี ความ​หวัง​นี้​คือ​ก๋าน​ป๋ากฏ​ของ​รัศมี​ของ​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​กับ​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา คือ​พระเยซู​คริสต์