Search form

ทิตัส 2:15

15ย้อน​จาอั้น​หื้อ​สอน​สิ่ง​หมู่​นี้ ตึง​กระตุ้น​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น​หื้อ​เยียะ​ตวย กับ​ว่า​หื้อ​คน​ตี้​บ่เยียะ ต้าน​มี​สิทธิ​อำนาจ​เต๋ม​ตี้​จะ​เยียะ​จาอี้ บ่ดี​หื้อ​ใผ​ดู​แควน​เฮา​ได้​เน่อ