Search form

ทิตัส 3

ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง

1หื้อ​เตื๋อน​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ยอมฮับ​กับ​เจื้อฟัง​ผู้​มี​อำนาจ​กับ​ผู้​ปกครอง​บ้านเมือง เตื๋อน​หื้อ​พร้อม​เยียะ​ความ​ดี​กู้​อย่าง​อยู่​ตลอด 2กับ​บอก​หมู่​เขา​ว่า​ห้าม​ใส่ฮ้าย​คน​อื่น แต่​หื้อ​อยู่​อย่าง​สงบสุข แป๋ง​ใจ๋​หา​คน​อื่น​กับ​อ่อนน้อม​ต่อ​กู้​คน

3เมื่อ​ตะก่อน​เฮา​ก็​เกย​เป๋น​คน​บ่หลวก บ่เจื้อฟัง กับ​หลงผิด ตก​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ตั๋ณหา​กับ​ก๋าน​ม่วน​งัน​สัน​เล้า จีวิต​มี​ก้า​เรื่อง​ขอย​กั๋น ตึง​ความ​บ่ดี​เต๋ม​ไป​หมด เฮา​จัง​คน​อื่น คน​อื่น​จัง​เฮา​ตวย 4แต่​เมื่อ​พระเจ้า​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​แสดง​ความ​ฮัก​ความ​เมตต๋า​หื้อ​เฮา​หัน​แล้ว 5พระองค์​ก็​จ้วย​หื้อ​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ บ่ใจ๊​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​ย้อน​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์ พระองค์​ซ่วย​ล้าง​บาป​ของ​เฮา​ออก​ไป กับ​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ใหม่ มี​จีวิต​ใหม่ โดย​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 6พระเจ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​เฮา​อย่าง​บ่มี​ข้อ​จ๋ำกัด​โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา 7เปื้อ​ว่า​เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​พระคุณ​ของ​พระองค์​แล้ว เฮา​ก็​จะ​ได้ฮับ​มรดก​ต๋าม​ตี้​เฮา​หวัง​ไว้ คือ​จีวิต​นิรันดร์ 8กำ​อู้​นี้​เจื้อถือ​ได้ ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ต้าน​เน้น​เรื่อง​นี้ เปื้อ​ว่า​คน​ตี้​เจื้อ​พระเจ้า​จะ​ได้​ทุ่มเท​เยียะ​ความ​ดี เซิ่ง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี​กับ​มี​ประโยชน์​สำหรับ​กู้​คน

9แต่​หื้อ​เลี่ยง​ก๋าน​เถียง​กั๋น​ใน​เรื่อง​บ่เป๋น​เรื่อง​เกี่ยวกับ​ลำดับ​ราย​จื้อ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน กับ​ผิดหัว​กั๋น​เกี่ยวกับ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ย้อน​ว่า​เยียะ​จาอี้​บ่เยียะ​หื้อ​เกิด​ประโยชน์​กับ​เสีย​เวลา 10ถ้า​คน​ใด​ซอบ​เยียะ​หื้อ​แตกแยก หื้อ​เตื๋อน​คน​นั้น​สอง​เตื้อ​ก็​ปอ แล้ว​ก็​ห้าม​ยุ่ง​กับ​เขา​แหม 11ย้อน​ต้าน​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า เขา​หมู่​นั้น​เป๋น​คน​ตี้​หลง​จาก​ความ​จริง บาป​หนา ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​ของ​เขา​ก็​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​มี​ความ​ผิด

บาง​อย่าง​ตี้​บ่ควร​จะ​ลืม

12เมื่อ​ข้าพเจ้า​ส่ง​อารเทมาส​กาว่า​ทีคิกัส​มา​หา​ต้าน​นั้น หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​มา​หา​ข้าพเจ้า​ตี้​เมือง​นิโคบุรี​เน่อ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ตัดสิน​ใจ๋​จะ​อยู่​ตี้​เมือง​นี้​จ๋น​เสี้ยง​หน้าหนาว​นี้​เต้าอั้น 13ขอ​พยายาม​จ้วยเหลือ​เศนาส​ตี้​เป๋น​ทนาย​ความ​กับ​อปอลโล​ใน​สิ่ง​ตี้​ตึง​สอง​คน​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ใจ๊​ใน​ก๋าน​เตียวตาง เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​บ่ขาด​อะหยัง 14ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บน​เกาะ​ครีต​ควร​จะ​เฮียนฮู้​ตี้​จะ​ตั้ง​อก​ตั้ง​ใจ๋​เยียะ​ความ​ดี เปื้อ​จ้วยเหลือ​คน​ตี้​ขาด​สิ่ง​ตี้​จ๋ำเป๋น​ใน​จีวิต​ประจ๋ำ​วัน กับ​หมู่​ต้าน​จะ​มี​จีวิต​ตี้​เป๋น​ประโยชน์

15กู้​คน​ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​ฮัก​เฮา​ตวย ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จง​ได้​ฮับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​เต๊อะ​เน่อ